Stipendier

Den svenska styrelsen för de nordiska juristmötena delar ut stipendier för yngre juristers kostnader för deltagande vid juristmötena. Syftet med stipendierna är att yngre jurister ska uppmuntras att delta vid juristmötena.

Styrelsen har beslutat om ett antal stipendet för yngre juristers deltagande i det 41:a nordiska juristmötet i Helsingfors den 24-25 augusti 2017. Med yngre jurister avses i detta sammanhang personer som är födda 1982 eller senare. Stipendiernas storlek har bestämts till 7 000 kr vilket innefattar anmälningsavgiften för tidig anmälan (t.o.m. 30 april 2017) och 5 000 kr för resa och logi. Besked om stipendietilldelningen har lämnats till berörda. För frågor kring stipendierna kan styrelsens sekreterare Kerstin Bynander kontaktas.